Отворени обществени поръчки

Проектът

Основният проблем, който проектът цели да разреши, е да намали прахосването на обществен ресурс при обществените поръчки. Целта на проекта е чрез анализа на отворени данни и разработването на специализиран сайт да се хвърли светлина върху обществените поръчки и да се намали неефективното харчене. Освен това, чрез създаването на опростен прогнозен модел за бъдещите обществени поръчки, проектът цели да демонстрира несъвършенства, които трябва да бъдат отстранени.

В допълнение през 2016 г. беше организиран семинар за студенти, чиято цел беше да ги запознае с ползата и практическото използване на отворените данни. Чрез лекции на водещи експерти от правителството и неправителствени организации, както и на преподаватели и специалисти по информационни технологии студентите се научиха да работят с големи масиви от данни и да анализират информацията, която те съдържат.

Европейската комисия, Световната банка и други международни институции нееднократно посочват, че непрозрачните правила, корупционният потенциал и неефективността при обществените поръчки са сред причините публичните разходи да имат изключително ниска ефективност, качеството на публичните услуги да е незадоволително, а възприятията за корупция сред населението да остават високи. Държавните разходи в България все още се характеризират с по-висока степен на пилеене, неефективност и открити злоупотреби в сравнение с повечето страни в ЕС.

 

Данните

Проектът се базира на отворените данни за близо 200 хиляди обществени поръчки. Пълната база данни беше публикувана на Портала за отворени данни и съдържа информация за откритите през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г. обществени поръчки, съдържащи се в Регистъра на обществените поръчки.

За всяка една поръчка отворените данни съдържат следната информация:

 • Кога е публикувана обществената поръчка
 • Какъв е предметът на договора
 • Кой е възложителят
 • Финансирана ли е с европейски средства
 • Кои са участниците в процедурата (в редки случаи)
 • Кой е избраният изпълнител
 • На коя дата е сключен договорът
 • Каква е стойността на обществената поръчка

Наличието на тази информация, събрана на едно място, само по себе си е похвално, но то представлява само отправна точка за обработка и анализ, критики и препоръки, политики и реформи.

 

Търсачката

Обработката на данните от всички обществени поръчки за седемте години позволява търсенето на информация по:

 1. Предмет на поръчката (или ключова дума)
 2. Възложител
 3. Тип на поръчката (услуга, доставка или строителство)
 4. Източник на финансиране
 5. Изпълнител

Възможността за групиране на цялата информация по различни признаци позволява да се идентифицират определени зависимости и връзки за определени поръчки, включително между възложителите, участниците в тях и спечелилите изпълнители. Това се отнася в особено силна степен за секторите, в които поради спецификата на предмета на поръчката има високи изисквания към изпълнителите и броят на кандидатите е ограничен. Това води до участие на едни и същи кандидати, което прави възможно проявлението на различни незаконни практики с цел спечелването на поръчки.

 

Прогнозата

Обработката на цялата база данни и намерените зависимости дават възможност за прогнозиране на изхода от бъдещи обществени поръчки с определена доза сигурност. Отново това се отнася в особено силна степен за някои сектори, в които кандидатите и спечелилите са сравнително малко на брой.

Разбира се, статистическият модел, на база на който се прави прогнозата, се базира на информация за обществените поръчки през изминалите седем години и няма как да отрази появата на нови участници и нови взаимовръзки. Поради тази причина прогнозата се прави въз основа на изчислената вероятност за спечелване на бъдещи обществени поръчки според данните до момента.

 

Анализът

Фокусът на проекта е върху обществените поръчки като един от традиционните канали за източване и пилеене на обществени средства. Анализът на отворените данни, включително и на тези за обществените поръчки, е невъзможен без по-задълбочени знания в областта.

Аналитичната работа включва изследване на данните и откритите зависимости при проведените обществени поръчки, преглед и анализ на законодателството и корупционните практики в страната, проучване на международните практики и изследвания в сферата на процедурите и организирането на обществени поръчки, както и мерките за борба с корупцията и злоупотребите. Всичко това позволява идентифициране и анализиране на проблемите и рисковите фактори в процедурите по възлагане на обществени поръчки в България, както и посочването на конкретни препоръки за тяхното премахване.

Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София