търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
30 Дек 2015№ 2 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област Ник М Трейд ЕООД 5 450,55 лв.
30 Дек 2015№ РД-14-30 Следгаранционно сервизно обслужване на служебния автомобил на РЗОК Перник, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за него. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Перник Вайс ООД /старо ЕООД/ - Перник 1 800,00 лв.
30 Дек 2015№ 31 „Доставка на природен газ за нуждите на VІІ СОУ „Найден Геров“ - гр. Варна, за периода 2016-2018 г.“ Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - гр. Варна Овергаз Мрежи АД / старо Софиягаз ЕАД/ 79 000,00 лв.
29 Дек 2015№ ЗОП-124 Осигуряване на охранителни услуги за срок от 3 години Обособена позиция 2 - Извършване на охранителни услуги за технически обекти и касови салони на дружеството Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас ТИМ ЕАД - Варна ---
29 Дек 2015№ РД-11-625 „Извършване на извънгаранционни поддръжки и осигуряване на абонаменти за нуждите на Министерството на здравеопазването“, включваща 10 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление.“ Обособена позиция № 2 „Осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите ползвани от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН““ Обособена позиция № 3 „Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер “F-Secure Business Suite” Обособена позиция № 4 „Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт “Check Point и извънгаранционна абонаментна поддръжка на сървър SUNFire x4100” Обособена позиция № 5 „Системна поддръжка и надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.“ Обособена позиция № 6 „Системна поддръжка и надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ Обособена позиция № 7 „Извънгаранционна поддръжк Министерство на здравеопазването /МЗ/ Лирекс БГ ООД - София 66 180,00 лв.
29 Дек 2015№ 5785оп-27-5785опд-104 Застраховка за 2016 г. на МПС, инженерна и плавателна техника - собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР ЗД БУЛ ИНС , гр. София 349 519,48 лв.
29 Дек 2015№ РД-11-626 „Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на Министерство на здравеопазването“. Обществената поръчка се състои от четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на настолни компютърни конфигурации и периферни устройства; Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционални устройства; Обособена позиция № 3: Доставка на преносими компютри и периферни устройства и таблети. Обособена позиция № 4: Доставка на един брой компютърна система тип „ТЕМПЕСТ“ Министерство на здравеопазването /МЗ/ Патов и дъщери ЕООД 131 170,00 лв.
29 Дек 2015№ 1 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област Варна Оборот ЕООД 38 890,00 лв.
29 Дек 2015№ 5785оп-27-5785опд-105 Застраховка за 2016 г. на МПС, инженерна и плавателна техника - собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР ЗД БУЛ ИНС , гр. София 1 238 561,87 лв.
29 Дек 2015№ 23/29.12.2015г. "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил" на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП "Кюстендилска вода" ЕООД, гр.Кюстендил ЧЕЗ Трейд България ЕАД - София 100 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София