търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
22 Дек 2015№ РД-21-5250 Периодични доставки на електрическа енергия, ниско напрежение Регионална здравна инспекция /РЗИ/- Силистра Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/ 21 150,00 лв.
22 Дек 2015№ 101/22.12.2015 „Ремонт на сгради и изграждане на обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Пловдив”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт ЛАЗ в п/ст Северни Родопи” и Обособена позиция 2: „Ремонт ограда и водоснабдителна система в п/ст Конски дол”. Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Вадис ООД - Пазарджик 4 687,80 лв.
22 Дек 2015№ 102/22.12.2015 „Ремонт на сгради и изграждане на обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Пловдив”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт ЛАЗ в п/ст Северни Родопи” и Обособена позиция 2: „Ремонт ограда и водоснабдителна система в п/ст Конски дол”. Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Партрейд ООД - София 34 312,34 лв.
22 Дек 2015№ 42 Доставка на клеми първична комутация Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Централна енергоремонтна база ЕАД - старо наименование Централна енергоремонтна база /ЦЕРБ/ АД - София 25 688,00 лв.
22 Дек 2015№ Д01-231 "ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ” ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/ Контракс АД - старо - Контракс ЕАД - София 1 683 092,40 лв.
22 Дек 2015№ Д01-232/22.12.2015 г. „Застраховане на сградния фонд на МОН, държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието и науката” Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/ ДЗИ - Общо застраховане /ДЗИ ОЗ/ EАД - София 642 386,78 лв.
22 Дек 2015№ МТ 475 "Доставка на автомобили" - реф. №156/2015 г. ЗОП Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Еуратек Ауто ООД 102 174,99 лв.
22 Дек 2015№ МТ 474 “Извършване на ремонт на машини Комацу - на цели машини, възли, агрегати и отделни детайли” - реф.№32/2015 – ЗОП Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Ефир-Ремонт верижни машини ЕООД - Стара Загора 1 300 000,00 лв.
22 Дек 2015№ РД-11-613 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" Министерство на здравеопазването /МЗ/ Данс Фарма ЕООД - София 329 780,08 лв.
22 Дек 2015№ РД-11-614 „Доставка на медицински изделия, лични предпазни средства и консумативи за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ включваща 47 обособени позиции Министерство на здравеопазването /МЗ/ Данс Фарма ЕООД - София 108 773,16 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София