търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
22 Дек 2015№ А-157 Доставка на 110 броя нови единични дизелови автобуси и специализирано оборудване към тях "Столичен автотранспорт"ЕАД - София ZHENGZHOU YUTONG BUS CO. LTD (ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КО. ЛИМИТИД) 33 436 087,00 лв.
22 Дек 2015№ РД-21-5250 Периодични доставки на електрическа енергия, ниско напрежение Регионална здравна инспекция /РЗИ/- Силистра Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/ 21 150,00 лв.
22 Дек 2015№ 119 Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Агенция по заетостта и съответните териториални поделения” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Ловеч и съответните териториални поделения и филиали“; Обособена позиция № 2 – „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Хасково и съответните териториални поделения и филиали Агенция по заетостта Давит ЕК ЕООД 24 000,00 лв.
22 Дек 2015№ 118 Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Агенция по заетостта и съответните териториални поделения” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Ловеч и съответните териториални поделения и филиали“; Обособена позиция № 2 – „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Хасково и съответните териториални поделения и филиали Агенция по заетостта Давит ЕК ЕООД 9 200,00 лв.
22 Дек 2015№ АД-555-02-254 Разпространение на печатното издание на "Държавен вестник" чрез абонамент и ръчна продажба Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Български пощи /БП/ ЕАД - София ---
22 Дек 2015№ РД-32-8 "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция "Пътна инфраструктура" ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции" Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Пътпроект ЕООД - София 277 120,00 лв.
22 Дек 2015№ РД-37-30 "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция "Пътна инфраструктура" ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции" Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Инжконсултпроект ООД - Варна 160 600,00 лв.
22 Дек 2015№ ЗОП-122 Ремонт на работни помещения на ПСОВ „Бургас“ Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас СРЕГИ ООД - Бургас 17 388,00 лв.
22 Дек 2015№ 99-ЗОП-91 „„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи в изпълнение на инвестиционен проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”” Община Пазарджик ЗЗД ЕКО Пазарджик 562 224,00 лв.
22 Дек 2015№ 45-06-062/22.12.2015г. „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” Висш съдебен съвет /ВСС/ Дженерали застраховане АД /Старо наименование - Застрахователна компания ЗК Орел АД - София/ 3 963 314,45 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София