търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
29 Дек 2015№ 97.00-30 «Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четри обособени позиции» Община Мездра Архкон проект ООД - София 4 363,20 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-29 «Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четри обособени позиции» Община Мездра Архкон проект ООД - София 7 761,60 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-24 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра ПРОТИКО ИЛ ЕООД гр. София 2 245,00 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-27 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра Архкон проект ООД - София 3 280,00 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-25 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра Архкон проект ООД - София 3 280,00 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-26 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра Архкон проект ООД - София 4 768,00 лв.
29 Дек 2015№ 20 - 185 Възлагане на допълнителни видове СМР на обект: Екопарк "Еника", поради непредвидени обстоятелства по време на строителство на обекта. Община Бяла, област Варна ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД 27 021,02 лв.
29 Дек 2015№ 1005-40-116 Доставка и доокомплектоване на WAN и LAN оборудване за ЦУ и ТП на НОИ. Национален осигурителен институт /НОИ/ Парафлоу Комуникейшънс ООД 481 978,00 лв.
29 Дек 2015№ 1 „Доставка на материали и консумативи за апарат Easy Reader, произведен от Vedalab Франция за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки (по прекратена обособена позиция № 29 от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ун.№ 00757-2015-0002 в РОП)” Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград Лаб Диагностика ООД - София 12 040,00 лв.
29 Дек 2015№ 1 „Доставка на реактиви и консумативи за апарат Nyco Card Reader ІІ, произведен от: AXIS – SHIELD, за изследване на HbA1C, U-ALBUMIN, CRP, D-DIMER, за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки (по прекратена обособена позиция № 22 от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ун.№ 00757-2015-0002 в РОП)” Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград Имесса Консулт ЕООД 15 377,50 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София