търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
29 Дек 2015№ 97.00-27 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра Архкон проект ООД - София 3 280,00 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-25 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра Архкон проект ООД - София 3 280,00 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-26 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра Архкон проект ООД - София 4 768,00 лв.
29 Дек 2015№ 1 „Доставка на реактиви и консумативи за апарат Nyco Card Reader ІІ, произведен от: AXIS – SHIELD, за изследване на HbA1C, U-ALBUMIN, CRP, D-DIMER, за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки (по прекратена обособена позиция № 22 от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ун.№ 00757-2015-0002 в РОП)” Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград Имесса Консулт ЕООД 15 377,50 лв.
29 Дек 2015№ 1 „Доставка на материали и консумативи за апарат Easy Reader, произведен от Vedalab Франция за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки (по прекратена обособена позиция № 29 от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ун.№ 00757-2015-0002 в РОП)” Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград Лаб Диагностика ООД - София 12 040,00 лв.
29 Дек 2015№ 153 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Преслав към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Агри Холдинг ЕООД 16 000,00 лв.
29 Дек 2015№ 5785оп-27-5785опд-105 Застраховка за 2016 г. на МПС, инженерна и плавателна техника - собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР ЗД БУЛ ИНС , гр. София 1 238 561,87 лв.
29 Дек 2015№ 5785оп-27-5785опд-104 Застраховка за 2016 г. на МПС, инженерна и плавателна техника - собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР ЗД БУЛ ИНС , гр. София 349 519,48 лв.
29 Дек 2015№ РД-25-254 “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Юнимедика ЕООД - София 12 761,85 лв.
29 Дек 2015№ УД-12-103 Сключване на договор с предмет „Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17” Министерство на отбраната /МО/ Терем ЕАД - София 3 735 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София