търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
28 Дек 2015№ 596 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Разлог" Община Разлог ЕС-Енерджи Проект ЕООД 126 500,00 лв.
28 Дек 2015№ 94-Д-1322 „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Хранителни продукти и стоки, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”. Община Свищов Нове Инженеринг ЕООД - Свищов 374 005,41 лв.
28 Дек 2015№ 94-Д-1323 „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Хранителни продукти и стоки, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”. Община Свищов Оримекс ООД - Свищов 122 876,46 лв.
28 Дек 2015№ 152000116 Доставка на модернизиран стенд SESITEST за изпитание на импулсно предпазните устройства на Компенсатора на налягане на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ИПУ-София ЕООД 340 000,00 лв.
28 Дек 2015№ РД-11-622 „Изработване на специализиран софтуер за единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, внедряване, съпътстващи обучения, поддръжка и обновяване“ Министерство на здравеопазването /МЗ/ Контракс АД - старо - Контракс ЕАД - София 179 971,00 лв.
23 Дек 2015№ РД-11-615 „Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на Министерство на здравеопазването“. Обществената поръчка се състои от четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на настолни компютърни конфигурации и периферни устройства; Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционални устройства; Обособена позиция № 3: Доставка на преносими компютри и периферни устройства и таблети. Обособена позиция № 4: Доставка на един брой компютърна система тип „ТЕМПЕСТ“ Министерство на здравеопазването /МЗ/ Лирекс БГ ООД - София 20 770,00 лв.
23 Дек 2015№ Д03-162 „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства” по три обособени позиции Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/ Кооперация Панда - София 5 966,55 лв.
23 Дек 2015№ 2172 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ЦУ на ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Бент ойл AД - София 201 755,88 лв.
23 Дек 2015№ 2171 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС Симитли" към ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Бент ойл AД - София 59 128,68 лв.
23 Дек 2015№ 705 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС Места" към ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Нестум ЕООД, с.Места 27 108,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София