търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
29 Дек 2015№ 152000115 "Доставка на прибори Link-EP1000 за Baker Exp4000” "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Вига Торс ООД 99 960,00 лв.
29 Дек 2015№ РД-11-626 „Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на Министерство на здравеопазването“. Обществената поръчка се състои от четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на настолни компютърни конфигурации и периферни устройства; Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционални устройства; Обособена позиция № 3: Доставка на преносими компютри и периферни устройства и таблети. Обособена позиция № 4: Доставка на един брой компютърна система тип „ТЕМПЕСТ“ Министерство на здравеопазването /МЗ/ Патов и дъщери ЕООД 131 170,00 лв.
29 Дек 2015№ 23/29.12.2015г. "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил" на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП "Кюстендилска вода" ЕООД, гр.Кюстендил ЧЕЗ Трейд България ЕАД - София 100 000,00 лв.
29 Дек 2015№ 1 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област Варна Оборот ЕООД 38 890,00 лв.
29 Дек 2015№ 94-Д-1325 "Доставка на горива за зареждане на служебните абтомобили на Община Свищов, Общинска служба за социални дейности, Общинско предприятие "Чистота - Свищов" и Общинско предприятие "Обреди - Свищов". Община Свищов Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/ 723 758,40 лв.
29 Дек 2015№ 94-Д-1326 Доставка на дизел за отопление S-0,001%, маркиран червен за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов и за нуждите на Общинска служба Социални дейности. Община Свищов Петрол Пловдив ООД 484 650,00 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-28 «Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четри обособени позиции» Община Мездра Архкон проект ООД - София 4 363,20 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-30 «Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четри обособени позиции» Община Мездра Архкон проект ООД - София 4 363,20 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-29 «Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четри обособени позиции» Община Мездра Архкон проект ООД - София 7 761,60 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-24 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра ПРОТИКО ИЛ ЕООД гр. София 2 245,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София