търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
29 Дек 2015№ РД-11-626 „Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на Министерство на здравеопазването“. Обществената поръчка се състои от четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на настолни компютърни конфигурации и периферни устройства; Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционални устройства; Обособена позиция № 3: Доставка на преносими компютри и периферни устройства и таблети. Обособена позиция № 4: Доставка на един брой компютърна система тип „ТЕМПЕСТ“ Министерство на здравеопазването /МЗ/ Патов и дъщери ЕООД 131 170,00 лв.
29 Дек 2015№ 1 „Доставка на реактиви и консумативи за апарат Nyco Card Reader ІІ, произведен от: AXIS – SHIELD, за изследване на HbA1C, U-ALBUMIN, CRP, D-DIMER, за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки (по прекратена обособена позиция № 22 от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ун.№ 00757-2015-0002 в РОП)” Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград Имесса Консулт ЕООД 15 377,50 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-27 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции” Община Мездра Архкон проект ООД - София 3 280,00 лв.
29 Дек 2015№ РД-11-625 „Извършване на извънгаранционни поддръжки и осигуряване на абонаменти за нуждите на Министерството на здравеопазването“, включваща 10 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление.“ Обособена позиция № 2 „Осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите ползвани от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН““ Обособена позиция № 3 „Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер “F-Secure Business Suite” Обособена позиция № 4 „Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт “Check Point и извънгаранционна абонаментна поддръжка на сървър SUNFire x4100” Обособена позиция № 5 „Системна поддръжка и надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.“ Обособена позиция № 6 „Системна поддръжка и надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ Обособена позиция № 7 „Извънгаранционна поддръжк Министерство на здравеопазването /МЗ/ Лирекс БГ ООД - София 66 180,00 лв.
29 Дек 2015№ ЗОП-124 Осигуряване на охранителни услуги за срок от 3 години Обособена позиция 2 - Извършване на охранителни услуги за технически обекти и касови салони на дружеството Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас ТИМ ЕАД - Варна ---
29 Дек 2015№ 1 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област Варна Оборот ЕООД 38 890,00 лв.
29 Дек 2015№ 97.00-30 «Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четри обособени позиции» Община Мездра Архкон проект ООД - София 4 363,20 лв.
29 Дек 2015№ 152000115 "Доставка на прибори Link-EP1000 за Baker Exp4000” "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Вига Торс ООД 99 960,00 лв.
29 Дек 2015№ РД-11-624 Основно и текущо почистване на офис помещенията на СУП на Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария Министерство на здравеопазването /МЗ/ РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД 4 179,71 лв.
29 Дек 2015№ 1 „Доставка на материали и консумативи за апарат Easy Reader, произведен от Vedalab Франция за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки (по прекратена обособена позиция № 29 от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ун.№ 00757-2015-0002 в РОП)” Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград Лаб Диагностика ООД - София 12 040,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София