търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
28 Дек 2015№ 300 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“ Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян ЕТ Чино - Николай Чиновски - Смолян 40 191,00 лв.
28 Дек 2015№ 302 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“ Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Ес Енд Ди Корпорейшън ЕООД - Пловдив 71 465,00 лв.
28 Дек 2015№ 301 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“ Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Надежда - 2000 ЕООД - Пловдив 78 291,00 лв.
28 Дек 2015№ CNT-107513 ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Мездра ЕООД Овергаз Мрежи АД / старо Софиягаз ЕАД/ 2 100,72 лв.
28 Дек 2015№ CNT-107582 ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Мездра ЕООД Овергаз Мрежи АД / старо Софиягаз ЕАД/ 38 707,50 лв.
28 Дек 2015№ 58 „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла и черна техника за нуждите на ТП ДГС „Пловдив” Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Булгруп инженеринг ООД 3 810,00 лв.
28 Дек 2015№ РД-25-253 “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Елпак-Лизинг ЕООД - Варна 21 762,00 лв.
28 Дек 2015№ Д4-130 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОПЕРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София РСР ЕООД - София 132 923,00 лв.
28 Дек 2015№ Д4-129 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОПЕРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София Инфомед ЕООД - София 60 554,00 лв.
28 Дек 2015№ 1005-23-13 Комплексно почистване административните сгради на ТП на НОИ-Стара Загора Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора Луксима груп ЕООД 42 840,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София