търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
28 Дек 2015№ CNT-107582 ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Мездра ЕООД Овергаз Мрежи АД / старо Софиягаз ЕАД/ 38 707,50 лв.
28 Дек 2015№ CNT-107513 ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Мездра ЕООД Овергаз Мрежи АД / старо Софиягаз ЕАД/ 2 100,72 лв.
28 Дек 2015№ 596 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Разлог" Община Разлог ЕС-Енерджи Проект ЕООД 126 500,00 лв.
28 Дек 2015№ Д4-129 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОПЕРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София Инфомед ЕООД - София 60 554,00 лв.
28 Дек 2015№ Д4-130 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОПЕРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София РСР ЕООД - София 132 923,00 лв.
28 Дек 2015№ РД-11-622 „Изработване на специализиран софтуер за единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, внедряване, съпътстващи обучения, поддръжка и обновяване“ Министерство на здравеопазването /МЗ/ Контракс АД - старо - Контракс ЕАД - София 179 971,00 лв.
28 Дек 2015№ 301 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“ Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Надежда - 2000 ЕООД - Пловдив 78 291,00 лв.
28 Дек 2015№ 302 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“ Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Ес Енд Ди Корпорейшън ЕООД - Пловдив 71 465,00 лв.
28 Дек 2015№ 300 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“ Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян ЕТ Чино - Николай Чиновски - Смолян 40 191,00 лв.
28 Дек 2015№ 152000116 Доставка на модернизиран стенд SESITEST за изпитание на импулсно предпазните устройства на Компенсатора на налягане на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ИПУ-София ЕООД 340 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София