търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 1 Изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на площадката на АЕЦ Белене "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Национален център за териториално развитие /НЦТР/ ЕАД - София ---
-№ 1 Изработване на устройствена концепция за изграждане на пешеходна зона в централната градска част на гр.Разград Община Разград арх. Емил Тотев Проданов - Разград 6 000,00 лв.
-№ 804 Идеен проект за изграждане, реконструкция и обновяване на обекти включени в проект „Създаване на готовност за следващият програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г. Община Шумен Амфион ЕООД - София ---
-№ 2 Изработване на устройствена концепция за изграждане на пешеходна зона в централната градска част на гр.Разград Община Разград ланд. арх. Веселин Петров Рангелов - София 4 000,00 лв.
-№ 1 КОНКУРС: "Зоната на архитектурно - художествен синтез "Тринадесет века България" в контекста на реконструираното пространство на НДК - пл. България", гр. София Столична община Никонсулт ЕООД - София 5 000,00 лв.
-№ 3 Изработване на устройствена концепция за изграждане на пешеходна зона в централната градска част на гр.Разград Община Разград Агенция за строителство и архитектура /АСА/ ООД - Варна 2 000,00 лв.
-№ 1 КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „Преустройство на съществуваща сграда – Културен дом в кв. 125 , УПИ І по плана на ЦГЧ за реализация на проект «Обновяване на сгради с обществено предназначение в град Бургас» Община Бургас Мото ООД - Бургас ---
-№ 1 КОНКУРС: "Зоната на архитектурно - художествен синтез "Тринадесет века България" в контекста на реконструираното пространство на НДК - пл. България", гр. София Столична община Марина Александрова Василева 5 000,00 лв.
- ЛОТ 5 - Охрана на имущество и охрана на ценни пратки и товари в териториални поделения на "Български пощи" ЕАД - ТП гр.Благоевград, ТП гр.Кюстендил, ТП гр.Перник, ТП - София-окръг; ЛОТ 6 -Охрана на имущество и охрана на ценни пратки и товари в териториални поделения на "Български пощи" ЕАД - ТП гр. Кърджали, ТП гр.Пазарджик, ТП гр.Пловдив, ТП - гр.Смолян, ТП гр.Хасково. "Български пощи" /"БП"/ ЕАД ---
-№ 1 КОНКУРС: "Зоната на архитектурно - художествен синтез "Тринадесет века България" в контекста на реконструираното пространство на НДК - пл. България", гр. София Столична община Колектив от физически лица 681-2014 - София 5 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София