търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 1 Предварителни прединвестиционни проучвания за канализация и водопровод на село Братя Даскалови Община Братя Даскалови ВТС - Консултинг ЕООД - Перник ---
-№ 1 Идеен проект за канализация и водопровод на село Оризово Община Братя Даскалови Водоканалпроект АД - Пловдив ---
-№ 2 изработване на 7 бр. проекти по следните обособени позиции: 1. Изработване на проект „ Благоустрояване на площадно пространство и прилежащи терени – ЦГЧ „ гр. Брезник 2. Изработване на проект за ПУП за имоти № 104014 и № 104015 от КВС на землището на гр. Брезник. 3. Изработване на проект за изменение на ПУП за част от кв. 29; 30; 42 и 44 по РП на с. Ноевци. 4. Изработване на изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 58А по РП на гр. Брезник. 5. Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за част от кв. 49 УПИ ІІ „За болница” по РП на гр. Брезник. 6. Изработване на проект „ Реконструкция и подмяна на довеждащия водопровод за питейна вода от групата Секирна до с. Бегуновци”, с дължина – 23360 м. 7. Изработване на проект за подмяна на главни клонове от ВВМ на гр. Брезник с обща дължина – 3690 м. Община Брезник ЕТ Чавдар Чавдаров - Ремарх - Перник 2 083,33 лв.
-№ 2 изработване на 7 бр. проекти по следните обособени позиции: 1. Изработване на проект „ Благоустрояване на площадно пространство и прилежащи терени – ЦГЧ „ гр. Брезник 2. Изработване на проект за ПУП за имоти № 104014 и № 104015 от КВС на землището на гр. Брезник. 3. Изработване на проект за изменение на ПУП за част от кв. 29; 30; 42 и 44 по РП на с. Ноевци. 4. Изработване на изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 58А по РП на гр. Брезник. 5. Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за част от кв. 49 УПИ ІІ „За болница” по РП на гр. Брезник. 6. Изработване на проект „ Реконструкция и подмяна на довеждащия водопровод за питейна вода от групата Секирна до с. Бегуновци”, с дължина – 23360 м. 7. Изработване на проект за подмяна на главни клонове от ВВМ на гр. Брезник с обща дължина – 3690 м. Община Брезник ЕТ Младен Йоцев - Перник 2 583,33 лв.
-№ 7 изработване на 7 бр. проекти по следните обособени позиции: 1. Изработване на проект „ Благоустрояване на площадно пространство и прилежащи терени – ЦГЧ „ гр. Брезник 2. Изработване на проект за ПУП за имоти № 104014 и № 104015 от КВС на землището на гр. Брезник. 3. Изработване на проект за изменение на ПУП за част от кв. 29; 30; 42 и 44 по РП на с. Ноевци. 4. Изработване на изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 58А по РП на гр. Брезник. 5. Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за част от кв. 49 УПИ ІІ „За болница” по РП на гр. Брезник. 6. Изработване на проект „ Реконструкция и подмяна на довеждащия водопровод за питейна вода от групата Секирна до с. Бегуновци”, с дължина – 23360 м. 7. Изработване на проект за подмяна на главни клонове от ВВМ на гр. Брезник с обща дължина – 3690 м. Община Брезник Бауер Консулт ЕООД - София 1 937,50 лв.
-№ 4 изработване на 7 бр. проекти по следните обособени позиции: 1. Изработване на проект „ Благоустрояване на площадно пространство и прилежащи терени – ЦГЧ „ гр. Брезник 2. Изработване на проект за ПУП за имоти № 104014 и № 104015 от КВС на землището на гр. Брезник. 3. Изработване на проект за изменение на ПУП за част от кв. 29; 30; 42 и 44 по РП на с. Ноевци. 4. Изработване на изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 58А по РП на гр. Брезник. 5. Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за част от кв. 49 УПИ ІІ „За болница” по РП на гр. Брезник. 6. Изработване на проект „ Реконструкция и подмяна на довеждащия водопровод за питейна вода от групата Секирна до с. Бегуновци”, с дължина – 23360 м. 7. Изработване на проект за подмяна на главни клонове от ВВМ на гр. Брезник с обща дължина – 3690 м. Община Брезник Геоцентър ЕООД - София 1 558,33 лв.
-№ 6 изработване на 7 бр. проекти по следните обособени позиции: 1. Изработване на проект „ Благоустрояване на площадно пространство и прилежащи терени – ЦГЧ „ гр. Брезник 2. Изработване на проект за ПУП за имоти № 104014 и № 104015 от КВС на землището на гр. Брезник. 3. Изработване на проект за изменение на ПУП за част от кв. 29; 30; 42 и 44 по РП на с. Ноевци. 4. Изработване на изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 58А по РП на гр. Брезник. 5. Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за част от кв. 49 УПИ ІІ „За болница” по РП на гр. Брезник. 6. Изработване на проект „ Реконструкция и подмяна на довеждащия водопровод за питейна вода от групата Секирна до с. Бегуновци”, с дължина – 23360 м. 7. Изработване на проект за подмяна на главни клонове от ВВМ на гр. Брезник с обща дължина – 3690 м. Община Брезник Бауер Консулт ЕООД - София 5 812,50 лв.
-№ 5 изработване на 7 бр. проекти по следните обособени позиции: 1. Изработване на проект „ Благоустрояване на площадно пространство и прилежащи терени – ЦГЧ „ гр. Брезник 2. Изработване на проект за ПУП за имоти № 104014 и № 104015 от КВС на землището на гр. Брезник. 3. Изработване на проект за изменение на ПУП за част от кв. 29; 30; 42 и 44 по РП на с. Ноевци. 4. Изработване на изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 58А по РП на гр. Брезник. 5. Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за част от кв. 49 УПИ ІІ „За болница” по РП на гр. Брезник. 6. Изработване на проект „ Реконструкция и подмяна на довеждащия водопровод за питейна вода от групата Секирна до с. Бегуновци”, с дължина – 23360 м. 7. Изработване на проект за подмяна на главни клонове от ВВМ на гр. Брезник с обща дължина – 3690 м. Община Брезник Урбано ЕООД - София 1 500,00 лв.
-№ 492 Изработване на идеен проект "Благоустрояване на площадно пространство и прилежащи терени - ЦГЧ", гр. Брезник Община Брезник Архитектурно проектантско студио /АПС/ ЕООД - Перник 2 000,00 лв.
-№ 1 Изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на площадката на АЕЦ Белене "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Национален център за териториално развитие /НЦТР/ ЕАД - София ---
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София