търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 2 Изработване на технически и работен проект за канализация на к.к. "Камчия" (битова канализация) - улични канализации и канални помпени станции Община Аврен, област Варна Универса ЕООД 236 000,00 лв.
-№ 1 Изработване на технически и работен проект за пречиствателна станция за 100 000 еж. с денонощно оточно количество - 30 000 куб. м. Община Аврен, област Варна Универса ЕООД 477 000,00 лв.
-№ 1 "Изготвяне на работен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Ардино" Община Ардино С. М. В. Е ООД ---
-№ 1 "Изготвяне на работен проект на главен колектор и канализации на улици в град Ардино". Община Ардино ГД Паунови - Кърджали ---
-№ 2 "Изготвяне на работен проект на главен колектор и канализации на улици в град Ардино". Община Ардино Атанаска Найденова ЕООД - гр. Ямбол ---
-№ 1 Конкурс за проект относно: „Обществен център- арт галерия, УПИ Х- 1488, кв.50 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.437 по КККР” Община Бургас Бюро за урбанизъм, дизайн и архитектура- Кирилов и Шекеров ООД - гр. Бургас 2 033,33 лв.
-№ 1 КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „Преустройство на съществуваща сграда – Културен дом в кв. 125 , УПИ І по плана на ЦГЧ за реализация на проект «Обновяване на сгради с обществено предназначение в град Бургас» Община Бургас Мото ООД - Бургас ---
-№ 1 КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА В ПИ 07079.609.16, УПИ I, КВ.113 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС Община Бургас Дизарх ООД - Варна ---
-№ 1 Придобиване на идеен проект за "Реконструкция и модернизация на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации на сградата на Народното събрание в София, пл. "Княз Александър I" № 1" Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Александра-Р ООД - София 10 000,00 лв.
-№ 2 Изработване на идеен проект за ”Цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата на Народното събрание” – пл. Княз Александър I №1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ ЛА-инженеринг ЕООД - София 7 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София