търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
23 Дек 2015№ 134 „Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в гр. Луковит” Община Луковит Евромаркет Кънстракшън АД - София 1 192 300,00 лв.
23 Дек 2015№ Д03-162 „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства” по три обособени позиции Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/ Кооперация Панда - София 5 966,55 лв.
23 Дек 2015№ 15 "Доставка на храни за нуждите на "Ученическо хранене" ЕООД гр. Стара Загора по 16 обособени позиции" Ученическо хранене ЕООД - Стара Загора Джела - Н.Д. ЕООД - Стара Загора 21 935,79 лв.
23 Дек 2015№ 93-ОП-137/4/ „Изпълнение на допълнителни работи за обект „Изпълнение на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия - Етап 2 /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас/“, подобект: „Велосипедна алея по ул. „Крайбрежна“ от о.т. 330 до о.т. 307 по проект на Община Бургас „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001 Община Бургас Автомагистрали - Черно море АД - Шумен 1 081 725,08 лв.
23 Дек 2015№ РД-32-18/23.12.2015 г. „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 "Доставка на 7 (седем) броя автомобили категория N1" и Обособена позиция 2 "доставка на 1 (един) брой автомобил 4х4". Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ПОРШЕ БГ ЕООД 50 000,00 лв.
23 Дек 2015№ 1825 „Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2015-2016 г. на общинските пътища на територията на Община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 2, 13, 1 4 и 15 Община Крумовград Продан Георгиев Проданов ---
23 Дек 2015№ 5 Доставка на Регулираща арматура, свързващи елементи и аварийни скоби във връзка с извършване на аварийно-ремонтни и планови дейности от „В и К" ООД Кърджали Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Кърджали Вато Бг ООД - Казанлък ---
23 Дек 2015№ 2174 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС Якоруда" към ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Бент ойл AД - София 32 863,88 лв.
23 Дек 2015№ 2173 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС София" към ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Бент ойл AД - София 79 020,00 лв.
23 Дек 2015№ 705 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС Места" към ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Нестум ЕООД, с.Места 27 108,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София