търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
23 Дек 2015№ СО15-РД-55-759 Доставка по обособени позиции на 14 /четиринадесет/ броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на Столична община, както следва: 3 (три) броя леки автомобили тип „Седан”, 1 (един) брой лек автомобил тип „Миниван” и 10 (десет) броя автомобили с висока проходимост. Столична община Литекс Моторс АД - гр. София 275 750,00 лв.
23 Дек 2015№ 12 " Доставка на фармацевтични продукти за нуждите на СБАГАЛ Майчин дом ЕООД" Специализирана болница за акушерство и генекология за активно лечение /СБАГАЛ/"Майчин дом" ЕООД гр. Варна Медекс ООД /Старо наименование Медекс Фармасютикълс ООД/ 2 130,00 лв.
23 Дек 2015№ 10 " Доставка на фармацевтични продукти за нуждите на СБАГАЛ Майчин дом ЕООД" Специализирана болница за акушерство и генекология за активно лечение /СБАГАЛ/"Майчин дом" ЕООД гр. Варна Медекс ООД /Старо наименование Медекс Фармасютикълс ООД/ 36 809,39 лв.
23 Дек 2015№ 66 ДОСТАВКА НА ЕХОКАРДИОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София Соломед ЕООД - с. Лакатник /София/ - Соломед ООД (старо) 95 874,00 лв.
23 Дек 2015№ 65 “Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал” в СБАЛДБ «ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София ДЗЗД Парти Фууд - Смолян ---
23 Дек 2015№ 14207 Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки I степен ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Металик АД - Стара Загора 346 975,00 лв.
23 Дек 2015№ 1005-40-112 „Изработка и доставка на очила за работа с видеодисплей за нуждите на работещите в Националния осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ)”. Национален осигурителен институт /НОИ/ Обединение Оптики България 100 000,00 лв.
23 Дек 2015№ 5 Доставка на Регулираща арматура, свързващи елементи и аварийни скоби във връзка с извършване на аварийно-ремонтни и планови дейности от „В и К" ООД Кърджали Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Кърджали Вато Бг ООД - Казанлък ---
23 Дек 2015№ 5292 Доставка на изолиращи пластмасови елементи за железния път, по позиция 1 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Драгоман-Ел ООД - Драгоман 97 650,00 лв.
23 Дек 2015№ 93-ОП-137/4/ „Изпълнение на допълнителни работи за обект „Изпълнение на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия - Етап 2 /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас/“, подобект: „Велосипедна алея по ул. „Крайбрежна“ от о.т. 330 до о.т. 307 по проект на Община Бургас „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001 Община Бургас Автомагистрали - Черно море АД - Шумен 1 081 725,08 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София