търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
23 Дек 2015№ 1825 „Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2015-2016 г. на общинските пътища на територията на Община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 2, 13, 1 4 и 15 Община Крумовград Продан Георгиев Проданов ---
23 Дек 2015№ 250 Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” Община Златоград Пътища Пловдив АД-Пловдив 3 600 000,00 лв.
23 Дек 2015№ 134 „Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в гр. Луковит” Община Луковит Евромаркет Кънстракшън АД - София 1 192 300,00 лв.
22 Дек 2015№ 1 Рекултивация на клетки 1 и 2 на регионално депо за неопасни отпадъци, Монтана Община Монтана ДЗЗД Обединение Депо Монтана 2015 1 470 430,76 лв.
22 Дек 2015№ Д-00-923 „Неотложни действия по отстраняване на авария в участъци от мрежата за минерална вода на територията на гр. Кюстендил“ Община Кюстендил Строителна фирма Рила ЕООД - Кюстендил 99 800,00 лв.
22 Дек 2015№ 99-ЗОП-91 „„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи в изпълнение на инвестиционен проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”” Община Пазарджик ЗЗД ЕКО Пазарджик 562 224,00 лв.
22 Дек 2015№ 14204 Абонаментно поддържане на изградените автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в командните зали и автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в кабелните полуетажи и връзката им с централизираната система за мониторинг (ЦСМ) за тях в електрическа подстанция „Изгрев“, контролно-разпределителна уредба 0,4 [kV] на „ТП-5“ и силова сборка на блок № 8 - ВС, кота 40” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД ДЗЗД Адега, София 106 200,00 лв.
22 Дек 2015№ РД-25-249 “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Парамедика ООД - гр. София 3 276,00 лв.
22 Дек 2015№ РД-25-248 “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Прохелт ЕООД 9 450,00 лв.
22 Дек 2015№ РД-25-247 “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Кардио Медикал ЕООД - гр.София 227 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София