търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
23 Дек 2015№ 2171 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС Симитли" към ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Бент ойл AД - София 59 128,68 лв.
23 Дек 2015№ 2172 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ЦУ на ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Бент ойл AД - София 201 755,88 лв.
23 Дек 2015№ 250 Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” Община Златоград Пътища Пловдив АД-Пловдив 3 600 000,00 лв.
22 Дек 2015№ 1005-01-16 Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ Благоевград Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Благоевград АТС - България ООД - София 10 833,33 лв.
22 Дек 2015№ 2165 “ДОСТАВКА на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Васил Друмев”, гр. Варна, ул. ”Любен Каравелов” № 60А, община Варна, област Варна” Основно училище/СОУ/ "Васил Друмев", гр. Варна - /Старо наименование - Средно общообразователно училище/СОУ/ "Васил Друмев", гр. Варна/ ДМВ ЕООД - Русе 82 680,00 лв.
22 Дек 2015№ 101/22.12.2015 „Ремонт на сгради и изграждане на обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Пловдив”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт ЛАЗ в п/ст Северни Родопи” и Обособена позиция 2: „Ремонт ограда и водоснабдителна система в п/ст Конски дол”. Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Вадис ООД - Пазарджик 4 687,80 лв.
22 Дек 2015№ 102/22.12.2015 „Ремонт на сгради и изграждане на обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Пловдив”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт ЛАЗ в п/ст Северни Родопи” и Обособена позиция 2: „Ремонт ограда и водоснабдителна система в п/ст Конски дол”. Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Партрейд ООД - София 34 312,34 лв.
22 Дек 2015№ РД-08-91 Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сгради от образователната инфраструктура в район „Люлин“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в доклада за оценка на състоянието на сградата на 97 СОУ, район „Люлин“ от 2012 г., кв.14, м.“Люлин - 5 м.р.“, по плана на гр. София - Първи етап“, Обособена позиция № 2: "Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в доклад от 2008 г. за оценка на състоянието на сградата на 55 ОДЗ „Иглика“, в УПИ II-за детска градина, кв.2, с идентификатор 68134.4361.133, м. „Люлин-4мр.“, по плана на гр. София“, Обособена позиция № 3: "Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на 139 ОДЗ „Панорама“-филиал в УПИ I-за детска градина, с идентификатор по КК 68134.4359.45, кв.119, м. „бул. Сливница“ по плана на гр. София“, Обособена позиция № 4: "Изпълнение на ремонтно-възста Столична община - Район "Люлин" Електра ТИМ ООД - София 217 004,08 лв.
22 Дек 2015№ 132 Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар "Столичен електротранспорт" ЕАД - София ЧЕЗ Трейд България ЕАД - София 8 020 000,00 лв.
22 Дек 2015№ 11 Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол Емония Фарматех България ЕООД - София ---
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София