търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 32 "Изработване на идеен архитектурен проект за строеж на сграда "Дом на изкуствата", находяща се в гр.Перник, кв.Изток, УПИ І, кв.236." Община Перник Билдинг Дизайн енд Енджиниъринг ООД 2 000,00 лв.
-№ 32 "Изработване на идеен архитектурен проект за строеж на сграда "Дом на изкуствата", находяща се в гр.Перник, кв.Изток, УПИ І, кв.236." Община Перник Интегра Консулт Проект ЕООД - София 1 000,00 лв.
-№ 1 Конкурс за проект на обект:”Изграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа на гр.Джебел и селата: Тютюнче, Телчарка, Папрат, Подвръх, Чакалци и Слънчоглед” Община Джебел ОБЕДИНЕНИЕ "В и К ПРОЕКТИ" - гр.Пловдив, между "ВОДОКАНАЛКОНСУЛТ" ООД гр.Пловдив С и "ЕКО-ПРОЕКТ 2000"ООД - гр.София ---
-№ 0007 Проект на архитектурно-пластична композиция пред Национален музей "Васил Левски" в гр.Карлово Община Карлово Кинекс ЕООД - Пловдив €1 250,00
-№ 1 Изработване на идеен архитектурен проект за строеж "Пленарна зала в незастроеното вътрешно пространство в двора на сградата на Народното събрание", хармонично и функционално свързана със съществуващата сграда на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър І" 1 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ ООД гр. София 37 500,00 лв.
-№ 3 Изработване на идеен архитектурен проект за строеж "Пленарна зала в незастроеното вътрешно пространство в двора на сградата на Народното събрание", хармонично и функционално свързана със съществуващата сграда на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър І" 1 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ ОБЕДИНЕНИЕ ИНАМ гр.София 8 333,33 лв.
-№ 2 Изработване на идеен архитектурен проект за строеж "Пленарна зала в незастроеното вътрешно пространство в двора на сградата на Народното събрание", хармонично и функционално свързана със съществуващата сграда на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър І" 1 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Ателие Серафимов - Архитекти OOД - София 37 500,00 лв.
-№ 1 Изготвяне на идеен проект на обект „Основен ремонт с реконструкция на сграда „Павилион за сънна терапия” в „Онкологичен център на МБАЛ Света Марина ЕАД Варна”, изграждане на бункер за линеен ускорител и упражняване на авторски надзор Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна Дизарх ООД - Варна 1 000,00 лв.
-№ 1 „Проектиране на Съвременен музеен център в кв. 500, м. „Центъра” по плана на град София” Министерство на културата /МК/ Архитект Янко Апостолов 10 000,00 лв.
-№ 1 “Изработване на идеен инвестиционен проект за изграждане на Национален метрологичен комплекс в землището на с. Герман, район Панчарево, Столична община”, обявен с Решение № РД-16-186/27.02.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// М-Синтез ЕООД - София 11 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София