търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 1 "Придобиване на проект "Зелена вълна" по бул."Христо Ботев", бул."Мария Луиза", бул."Осми Приморски полк" и бул."Цар Освободител" в град Варна". Община Варна Мател ООД - Варна 1 000,00 лв.
-№ 1 Общински типови проекти за преместваеми обекти,рекламни и информационни елементи и за елементи на градското обзавеждане. Столична община ръководител на колектив - арх. Георги Иванов Мечанов 4 166,67 лв.
-№ 1 Изготвяне на 12 идейни проекти за изработване на инвестиционни проекти (концепции за обемно-пространствени решения за обектите)” за обекти сгради Община Плевен М-Синтез ЕООД - София ---
-№ 6 Общински типови проекти за преместваеми обекти,рекламни и информационни елементи и за елементи на градското обзавеждане. Столична община ръководител на колектив - арх. Теодор Анатолиев Тодоров 5 000,00 лв.
-№ 32 Изготвяне на проект за „Общински център за изследване на Черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей" в УПИ II, кв.78А по плана на гр. Несебър Община Несебър Дафови Архитекти ООД ---
-№ 3 Общински типови проекти за преместваеми обекти,рекламни и информационни елементи и за елементи на градското обзавеждане. Столична община ръководител на колектив - арх. Ана Сенкова 5 000,00 лв.
-№ 1 "Изготявяне на идеен проект за пътно кръстовище на път I-9 (бул."Княз Борис I) при "Горчивата чешма" в гр.Варна" Община Варна ПЪТКОНСУЛТ ЕООД 500,00 лв.
-№ 3 Устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк "Борисова градина" Столична община Ситиарх ЕООД 3 000,00 лв.
-№ 2 Устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк "Борисова градина" Столична община Кали ООД - София 6 000,00 лв.
-№ 1 Устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк "Борисова градина" Столична община Ковачев архитекти ЕООД - София 8 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София