търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
23 Дек 2015№ 2173 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС София" към ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Бент ойл AД - София 79 020,00 лв.
23 Дек 2015№ 2174 Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС Якоруда" към ЮЗДП ДП Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Бент ойл AД - София 32 863,88 лв.
23 Дек 2015№ 162 Доставка на дискови масиви производство на EMC Corporation за нуждите на КонтурГлобал Марица Изток 3 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Телелинк ЕАД - София €43 219,21
23 Дек 2015№ РД-32-18/23.12.2015 г. „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 "Доставка на 7 (седем) броя автомобили категория N1" и Обособена позиция 2 "доставка на 1 (един) брой автомобил 4х4". Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ПОРШЕ БГ ЕООД 50 000,00 лв.
23 Дек 2015№ 137-ЦУ Доставка на виртуализиращ софтуер VMware за нуждитe на ЕСО ЕАД Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Сиенсис АД - София 130 980,00 лв.
23 Дек 2015№ 701 Периодична доставка на дизелово гориво за отопление на Основно училище "Отец Паисий", гр. Варна, ул. Козница № 1 със срок до 31.12.2016 г. Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" - гр. Варна Крисойл-67 ЕООД - Варна 32 256,00 лв.
23 Дек 2015№ 19 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТA „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЗАПАД - I- ЕТАП” Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ Трафик холдинг ЕООД (ново наименование) Трафикконсулт БГ ЕООД (старо наименование) - Варна 15 000,00 лв.
23 Дек 2015№ 15 "Доставка на храни за нуждите на "Ученическо хранене" ЕООД гр. Стара Загора по 16 обособени позиции" Ученическо хранене ЕООД - Стара Загора Джела - Н.Д. ЕООД - Стара Загора 21 935,79 лв.
23 Дек 2015№ 113 „Доставка чрез закупуване на чипинг чук, кобур – пълнител, чанта и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност на териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян от област Кърджали” Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ардино към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Форест Логистик ЕООД - София 217 160,00 лв.
23 Дек 2015№ СО15-РД-55-818 Текущо почистване на изгребни ями и канализация в района на приютите за безстопанствени кучета в кв. Сеславци, с. Горни Богров, ветеринарна клиника Връбница и ветеринарна амбулатория/кастрационен център/ към фондация „Четири лапи“ в гр. Банкя. Столична община Водоснабдяване и канализация ЕАД - София ---
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София