търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
23 Дек 2015№ 10 " Доставка на фармацевтични продукти за нуждите на СБАГАЛ Майчин дом ЕООД" Специализирана болница за акушерство и генекология за активно лечение /СБАГАЛ/"Майчин дом" ЕООД гр. Варна Медекс ООД /Старо наименование Медекс Фармасютикълс ООД/ 36 809,39 лв.
23 Дек 2015№ 12 " Доставка на фармацевтични продукти за нуждите на СБАГАЛ Майчин дом ЕООД" Специализирана болница за акушерство и генекология за активно лечение /СБАГАЛ/"Майчин дом" ЕООД гр. Варна Медекс ООД /Старо наименование Медекс Фармасютикълс ООД/ 2 130,00 лв.
23 Дек 2015№ СО15-РД-55-759 Доставка по обособени позиции на 14 /четиринадесет/ броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на Столична община, както следва: 3 (три) броя леки автомобили тип „Седан”, 1 (един) брой лек автомобил тип „Миниван” и 10 (десет) броя автомобили с висока проходимост. Столична община Литекс Моторс АД - гр. София 275 750,00 лв.
23 Дек 2015№ СО15-РД-55-818 Текущо почистване на изгребни ями и канализация в района на приютите за безстопанствени кучета в кв. Сеславци, с. Горни Богров, ветеринарна клиника Връбница и ветеринарна амбулатория/кастрационен център/ към фондация „Четири лапи“ в гр. Банкя. Столична община Водоснабдяване и канализация ЕАД - София ---
23 Дек 2015№ 137-ЦУ Доставка на виртуализиращ софтуер VMware за нуждитe на ЕСО ЕАД Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Сиенсис АД - София 130 980,00 лв.
23 Дек 2015№ 701 Периодична доставка на дизелово гориво за отопление на Основно училище "Отец Паисий", гр. Варна, ул. Козница № 1 със срок до 31.12.2016 г. Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" - гр. Варна Крисойл-67 ЕООД - Варна 32 256,00 лв.
23 Дек 2015№ 19 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТA „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЗАПАД - I- ЕТАП” Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ Трафик холдинг ЕООД (ново наименование) Трафикконсулт БГ ЕООД (старо наименование) - Варна 15 000,00 лв.
23 Дек 2015№ 14207 Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки I степен ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Металик АД - Стара Загора 346 975,00 лв.
23 Дек 2015№ РД-11-615 „Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на Министерство на здравеопазването“. Обществената поръчка се състои от четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на настолни компютърни конфигурации и периферни устройства; Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционални устройства; Обособена позиция № 3: Доставка на преносими компютри и периферни устройства и таблети. Обособена позиция № 4: Доставка на един брой компютърна система тип „ТЕМПЕСТ“ Министерство на здравеопазването /МЗ/ Лирекс БГ ООД - София 20 770,00 лв.
23 Дек 2015№ 162 Доставка на дискови масиви производство на EMC Corporation за нуждите на КонтурГлобал Марица Изток 3 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Телелинк ЕАД - София €43 219,21
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София